De Grønne
Ordinær generalforsamling 23.september 2021

De Grønnes Generalforsamling 23. september 2021/referat

Torsdag den 23. september 2021 afholdtes støtteforeningen De Grønnes generalforsamling i pavillonen i Espelunden.

 

Der foretoges følgende:

 

  1. Valg af dirigent og referent.

 

Preben Riel blev valgt til dirigent og Henning Ring blev  valgt som referent.

Preben Riel takkede for valget og konstaterede af generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

  1. Bestyrelsens beretning

 

Formand Ove Sørensen startede med at fortælle at det havde været lidt af en kamp at få genskabt den gratis adgangsordning for medlemmer af De Grønne. Dette skyldes en regelændring fra DBUs side så man bliver registreret i deres system og derefter kan få adgang via en app på en smartphone eller via et kort med en QR kode, som så bliver scannet ved indgangen. Man kan godt hvis man ønsker det få både kort og elektronisk adgang. Man kan med dette system  styre at det kun er dem der har betalt kontingent der får adgang.

Formanden fortalte at det er blevet besluttet at lave en bustur til den sidste udebanekamp i efterårssæsonen som er mod Frederikssund den 6. november. Efter opfordringer er det også besluttet at prøve at genoptage en gammel tradition med at spise et par sildemadder før kampen evt fulgt op af en snaps. Dette vil blive gennemført hvis tilslutningen er stor nok før den sidste hjemmekamp den 23. oktober.

Enkelte spørgsmål blev besvaret.

Bestyrelsesmedlem Marianne Brams supplerede med at den information at man havde været i kontakt med klubben ved fjorden og fået at vide at der altid er gratis adgang på deres stadion da en sponsor har købt denne.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Godkendelse af revideret regnskab

 

Kasserer Helen Hansen fremlagde det reviderede regnskab.

Hun berettede  at De Grønne er kommet ud af 2020 med et driftsoverskud på 4290kr og tilføjede at vi har meldt os ud af Fair Fans(FF) da vi ikke længere har nogen fordel af dette medlemskab.

Enkelte havde spørgsmål ang. Kontingent fritagelsen i 2021 og konsekvens af dette og til det svarede Helen Hansen: at et underskud for det indeværende  år er uundgåeligt pga Corona tiden, til gengæld har vi sparet på sponsorater på bla. en spillertrøje som vi ellers fast sponsorerer. Et medlem spurgte ind til det opførte 0 kr ud for posten sponsorater på indtægtssiden i driftsregnskabet for 2020 hvortil Helen Hansen svarede at hun overtog et regnskab hvor der ikke har været bogført fra 1.januar og hun startede bogføringen da hun overtog i september og understeger at der ligger ingen bilag som understøtter at De Grønne har modtaget nogen sponsor kroner.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

  1.  Vedtagelse af vedtægtsændringer.

 

Ingen indkomne forslag til vedtægtsændringer.

 

  1. Indkomne forslag.

 

Ingen indkomne forslag.

 

  1. Kontingent

 

Kasserer Helen Hansen fortalte at bestyrelsen har besluttet at lade kontingentet skal forblive på 150kr i 2022.

 

  1. Valg til bestyrelse

 

På valg var: Marianne Brahms, Helen Hansen, Ivan Holm, Lennart Præst og Henning Ring. De blev alle genvalgt.

 

Som suppleanter blev valgt: Christian Hoffmann og Allan Libak.

 

Som bilagskontrollanter blev valgt: Vibeke Lund og  John Christensen.

 

  1. Eventuelt

 

Ingen ønskede ordet.

 

Dirigenten Preben Riel takkede for god ro og orden.

 

Til sidst rundede formanden af med en tak til medlemmerne for hurtig tilbagemelding med den fornødne information der skulle bruge til at få vores adgangsordning op at stå. Afslutningsvis takkede formand Ove Sørensen  Preben Riel for hans indsats som dirigent og overrakte  samtidig et par gode flasker vin.

 

 

 

 

Referent

 

H.Ring