Vedtægter De Grønne

  1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er DE GRØNNE. Foreningen har hjemsted i Rødovre Kommune.
  2. Formål: At virke til gavn for Boldklubben Avarta (moderklubben) ved bl.a. at arrangere busture til 1. holdets udekampe. Endvidere styrke opbakningen til 1. holdets kampe i Espelunden, samt at tage initiativer til sociale arrangementer for foreningens medlemmer.
  3. Medlemskab: Alle – som er fyldt 18 år – kan indmelde sig i DE GRØNNE. Indmeldelse og betaling af kontingent skal ske samtidig til bestyrelsen i forbindelse med ude og hjemmekampe eller på foreningens bankkonto.
  4. Kontingent: Kontingent er for kalenderåret, og fastsættes på den årlige generalforsamling og betales senest på generalforsamlingen i marts. Kontingent kan indbetales på foreningens bankkonto, som kan ses på foreningens hjemmeside.
  5. Udmeldelse: Er kontingentet ikke betalt inden generalforsamlingen, bliver man automatisk udmeldt. Indmeldelse igen kræver betaling af udestående kontingent.
  6. Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og generalforsamlingen afholdes i marts måned, og indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i foreningens lokaler og på DE GRØNNE’s hjemmeside. Der afleveres også annonce til Rødovre Lokal Nyt tre uger før generalforsamlingen.

  Foreningens medlemmer, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen starter, har stemme- og taleret på generalforsamlingen og kan opstilles under punkt 7 i dagsordenen.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  Valg af dirigent og referent.

  Bestyrelsens beretning.

  Godkendelse af det reviderede regnskab.

  Vedtagelse af vedtægtsændringer – Skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 2/3 af de fremmødte skal stemme for vedtægtsændringer.

  Indkomne forslag – Skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Afstemning ved almindeligt flertal.

  Fastsættelse af kontingent.

  Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollant.

  Bestyrelsen består af indtil syv medlemmer samt indtil to suppleanter og indtil to bilagskontrollanter.

  Formanden vælges for to år af gangen (i lige år).

  Øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde. Formand, Næstformand og Kasserer er samtidig forretningsudvalg, som forestår den daglige drift.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand, næstformand og kasserer eller mindst 5 medlemmer er tilstede.

  Eventuelt

  7 Tegningsregler og hæftelse

  Foreningen forpligtes ved sin underskrift af formanden og kassereren i forening. Generalforsamlingen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

  8 Opløsning af DE GRØNNE.

  Foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, med samme varsel og offentliggørelse som ved ordinær generalforsamling. Den kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller hvis mindst 25 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. Opløsningen sker ved vedtagelse af 2/3 stemmerne fra de fremmødte, der har betalt kontingent. Eventuelle materialer eller økonomiske midler tilfalder Boldklubben Avarta (moderklubben).

  Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen 7 marts 2019.