DE GRØNNE Referat GF 2022

Torsdag den 17. marts kl.19:00 afholdtes støtteforeningen De Grønnes  Generalforsamling i pavillonen i Espelunden.

  1. Valg af dirigent og referent.

     Preben Riel blev valgt som dirigent og Henning Ring som referent. Preben Riel, takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  1. Bestyrelsens beretning.

Formand Ove Sørensen tog ordet og foreslog at der blev holdt ½ minuts stilhed til  

     minde for de medlemmer som var døde siden sidste GF. Formanden opsummerede        

     et par arrangementer der blev afholdt i efterårssæsonen.Det var et sildebord ifm.

     den sidste hjemmekamp den 23.oktober og en bustur til den sidste udekamp mod

     Frederikssund. Begge arrangementer blev en succes med stor tilslutning.

     formanden takkede for den gode opbakning der har været til de arrangementer vi

     har lavet og udtrykte i den forbindelse at han håbede denne gode opbakning ville

     fortsætte. Han gjorde tillige opmærksom på at man kunne få udleveret sit nye

     medlemskort hos Marianne eft. GF hvis ikke man allerede havde fået det.

     Han sluttede med at oplyse at vi i år pr dags dato er 93 medlemmer.

     Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

  1. Godkendelse af revideret regnskab.

     Kasserer Helen Hansen fremlagde det revideret regnskab. Hun startede med at

     fremhæve at der har været et driftsoverskud på 4.731kr det til trods for en sæson

     med Corona med begrænsede muligheder for at mødes og lave arrangementer. Og

     det skyldes at jer medlemmer har bakket op bl.a. via ølsalget i klublokalet og en

     anden grund til overskuddet er busturen til Frederikssund som alene gav 1.400kr i

     overskud. Et medlem ville gerne vide hvorfor posteringen ølbeholdning stod

     både under indtægter og aktiver?  dette begrundede Helen med at hun anså

     ølbeholdningen som et aktiv men at hun også regnede med at de blev solgt og

     derfor også var opført under indtægter. Preben Riel foreslog at man som i andre

     foreninger kunne nøjes med at skrive øl og sodavands lageret ind som beholdning,

     altså udelade det som aktiv. Helen sagde at hende og Ove havde deres system med

     at tælle øl op og hun fortsatte:hvis I regner dækningsbidraget ud vi I se et

     nydeligt dækningsbidrag og det er lig med at der ikke har været svind. Et medlem

     spurgte ind til posteringen, gaver og blomster, hvad skal der til inden De Grønne

     bruger penge på blomster og gaver? Helen svarede at en bisættelse ville udløse en

     buket blomster. Medlemmet mente at det var bedre at give til dem der var i live

     altså ifm. runde fødselsdage. Preben Riel tog ordet og sagde at det har aldrig været

     en tradition i De Grønne at give gaver og blomster når medlemmerne fyldte rundt.

     Helen rundede hendes fremlæggelse af med at tilføje at beløbet til en buket ifm.

     bisættelser altid er 300kr.

     Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

  1. Vedtagelse af vedtægtsændringer.

      Der var ingen vedtægtsændringer.

  1. Indkomne forslag.

     Ingen indkomne forslag.

  1. 6.

      Helen sagde at bestyrelsen pga. foreningens sunde økonomi foreslog uændret

      kontingent og det er derfor stadig på 150kr.

  1. Valg til bestyrelse.

      På valg som formand i en 2. årig periode var: Ove Sørensen, han blev genvalgt

      uden modkandidat.

      På valg til bestyrelsen i en 1.årig periode var: Marianne Brams, Helen Hansen,

Allan Libak, Lennart Præst, Henning Ring, alle blev genvalgt

      På valg som suppleanter i en 1.årig periode var: Christian Hoffmann og Ivan

Holm, de blev begge genvalgt.

      Som billagskontrollanter blev valgt: Vibeke Lund og John Christensen.

  1. Eventuelt.

Her tog Lennart ordet og sagde at man i bestyrelsen er kommet frem til at man

     gerne vil udnævne Christian Hoffmann til æresmedlem. Det der ligger til grund

     for udnævnelsen er Christians store arbejde for foreningen igennem to perioder

     som formand. Christian bliver dermed kontingentfri og får sit billede op og hænge

     i klublokalet.

     Der blev spurgt ind til om vi overvejede at trykke kampprogrammer igen og svaret

     var nej at det havde ikke været oppe til drøftelse men vil blive drøftet på næste

     bestyrelsesmøde. Helen forklarede at vi har en

     udfordring omkring sponsorer da DBU ikke vil have sponsorer, hvor alkohol

     indgår, på de elektroniske medlemskort. Dirigenten Preben Riel takkede for god ro

     og orden.

     Formanden fik det sidste ord og benyttede lejligheden til at takke medlemmerne

     for det store fremmøde. Til sidst takkede han Preben Riel for altid at være villig

     til at stille op som dirigent og overrakte ham samtidig et par flasker vin.

     Referent H.Ring